بانک مرکزی قطعا با نوسانات سفته بازی مقابله می کند