تاریخ : 23/08/1398

با ما با تحلیل روزانه سکه، طلای آبشده، انس و درهم همراه باشید.

آرشیو تحلیل ها

تاریخ : 22/08/1398

تاریخ : 21/08/1398

تاریخ : 20/08/1398

تاریخ : 19/08/1398

تاریخ : 18/08/1398

تاریخ : 18/08/1398

تاریخ : 16/08/1398

تاریخ : 16/08/1398

تاریخ : 14/08/1398

تاریخ : 13/08/1398

آرشیو تحلیل های گذشته