همتی: اقدام بانک مرکزی در جهت کمک به کاهش نرخ وام کمک معیشتی …