کمک خیریه آرون جهت خریداری آهن و درست کردن تیر دروازه و خرید لوازم ورزشی برای مدرسه